Genopretning af pleje

Af Birgit Roswall, Venstre, formand Ældre, Social og Sundhed Sundhed og ældreområdet er under pres både i forhold til kvalitet og økonomi i de fleste kommuner i landet, og det gælder desværre også i stor udstrækning i Gribskov kommune. Vi har gennem den sidste tid i pressen kunnet læse om de mange udfordringer.


Der har siden kommunen i 2018 hjemtog sygeplejen fra Attendo været arbejdet med at bringe økonomien på dette område i balance i forhold til budgettet. En udfordring, der ikke blev mindre, da vi i byrådet i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2020 - 2023 lagde effektiviseringer, serviceforringelser og besparelser ned over området svarende til godt 130 mio kr. i perioden.

Udover ændringer i servicen over for borgerne skulle pengene findes ved optimering af drift i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen og lukning af de 41 midlertidige pladser på Toftebo.

Forudsætningen i forbindelse med budgetbeslutningen om lukning af Toftebo, var, at der blev oprettet 12 pladser på Helsingegården til midlertidige pladser, at vi skulle vedtage ny visitationspraksis, så flere borgere også når de blev udskrevet fra hospital modtog tryg og intensiv støtte i eget hjem med hjemmepleje, sygepleje og genoptræning, af besparelsen afsattes der 3,5 mio kr. årligt til disse opgaver.

Vi må desværre konstatere, at organiseringen af opgaverne i borgernes eget hjem ikke har været prioriteret tilstrækkeligt efter lukningen af Toftebo, og resultatet har man efter min mening set i i nogle af sagerne, der har været beskrevet i pressen.

Vi mangler, at få plejen til de meget syge borgere organiseret og prioriteret og få efterregnet de beregninger til pleje i eget hjem, der lå til grund for lukningen af Toftebo. Vi har konstateret, at de 12 midlertidige rehabiliterende pladser på Helsingegården ikke var tilstrækkeligt til at dække de behov, der er for intensiv pasning og pleje bl.a. efter udskrivelse fra hospital, som tidligere er løftet på Toftebo.

Som følge heraf arbejder udvalget for tiden med at vurdere, hvor mange og hvilke typer af pladser vi skal have til genoptræning- og aflastning/akutpladser. I den forbindelse er det også vigtigt, at se på, hvilke borgere, der kan modtage hjælp og pleje i eget hjem.

Foreløbig har udvalget besluttet at oprette yderligere to pladser på Helsingegården og bibeholde aflastningspladser på Trongården.

Fokus skal samtidig rettes mod indsatserne i eget hjem, hvad er det for indsatser, der skal til for, at borgerne kan få den fornødne støtte og hjælp for, at det er trygt at blive passet i eget hjem både for borgeren og evt. pårørende. Vi kan se af de mange omtaler i pressen, at administrationens fokus har været rettet mod at få sygeplejen og fra 1. december 2019 den hjemtagne hjemmepleje organiseret, med lokationer og rekruttering af medarbejdere til såvel syge- som hjemmeplejen samt den udfordrede økonomi.

Udvalget har fået fremlagt mange forslag til initiativer for at bringe økonomien i balance med budgettet. Som vi har kunnet læse i pressen den seneste tid, er de foreslåede initiativer indtil nu desværre ikke lykkedes - der er kamp om medarbejderne på området i Nordsjælland - vi har ikke fået rekrutteret tilstrækkeligt antal medarbejdere.


Det betyder pressede medarbejdere og stort vikarforbrug og i lyset af Coronaen giver det desværre også mere sygefravær. Udfordringer som igen viser sig i den økonomi udvalget har arbejdet for at bringe i balance med diverse handleplaner.

Ovenstående udfordringer er baggrunden for, at jeg udtalte mig nølende over for at bruge yderligere midler, herunder administrative ressourcer på at sætte uvildige undersøgelser af borgerforløb i gang. Men at jeg meget hellere ville inddrage de pårørende i at give os deres oplevelser og bede administrationen indarbejde dem i vores arbejdstilrettelæggelse. I udvalgets dagsorden i forbindelse med udmøntningen af budgetaftalen for 2020-203 har udvalget bl.a. godkendt, at:

“Det vil kræve et betydeligt ressourcetræk at realisere budgetaftalen. Det skal derfor understreges, at det er administrationens vurdering, at forudsætningen for at lykkes med at realisere budgetvedtagelsen kræver et vedholdende fokus på de besluttede elementer og prioritering, og at realiseringen ikke påvirkes af igangsættelse af yderligere andre initiativer.”

Det er min vurdering, at rigtig mange af de udfordringer vi læser om i pressen, relaterer sig til ovennævnte tilpasninger og serviceforringelser, som på ingen måde er i mål. Derfor må jeg anbefale, at vi lever op til beslutningen, hvor udvalget godkendte udmøntningen af budget.


Vi er efter min mening nødt til at holde pause med at sætte flere undersøgelser og projekter i gang, hvis Gribskov Kommunes helhedspleje og øvrige tilbud skal komme i mål i forhold til at få organiseringen, økonomien og ikke mindst kunne rekruttere tilstrækkeligt med dygtige medarbejdere. Alternativet til dette er, at Byrådet tilfører området flere midler/økonomi.